Tsytsareva, I. V. (1986). Psychological risk factors in the initiation of depression in late age. [Russian]. Trudy Leningradskogo Nauchno-Issledovatel’skogo Psikhonevrologicheskogo Instituta Im V M Bekhtereva, 115, 97–100.