M.V. Alfimova, V.E. Golimbet, G.I. Korovaitseva, T.V. Lezheiko, L.I. Abramova, V.G. Kaleda, and A.N. Barkhatova (2007)

Serotonin transporter gene polymorphism modulates psychic maladaptation in relatives of patients with endogenic psychoses

Zh.Nevrol.Psikhiatr.Im S.S.Korsakova, 107(1):46-51.

Document Actions