Shumao Ji, Chengge Gao, Manxiang Li, Yaping Ji, Chengjiu Guo, and Ming Fang (1999)

Effect of K correction on the profile of the MMPI. [Chinese]

Chinese Journal of Clinical Psychology, 7(1):12 --15.

Document Actions