Wei Hong, Suna Sheng, Qijun Li, Junhua Tan, Weiyi Shi, and Yulian Li (1998)

MMPI test in religious believers. [Chinese]

Chinese Mental Health Journal, 12(4):237.

Document Actions