Xiaoping Wang, Deshen Yang, Lingjiang Li, Beilin Gao, Zhenqing Liu, Peiyun Lu, Chunrong Yang, and Guiyue Wang (1995)

A comparative study of aggressive schizophrenics with MMPI. [Chinese]

Chinese Journal of Clinical Psychology, 3(4):227 --229.

Document Actions