G.M. Diukova, K. Alieva, and N.B. Khaspekova (1991)

Paroxysmal states secondary to neuroses

Soviet Neurology & Psychiatry, 24(2):54 --66.

Document Actions