Dzhaginov, E. A., Vorobyov, G. V., & Sheremeta, V. M. (1982). Test for studies of interpersonal relations in myocardic infarction cases. [Russian]. Psikologicheskii Zhurnal, 3(3), 93–99.