Novikov, V. S., Goranchuk, V. V., & Vashchenkov, V. V. (1995). The dependence of immune system reactions on personality features. [Russian]. Psikhologicheskii Zhurnal, 16(3), 152–156.