Gubachev, Y. M., Simanenkov, V. I., & Ananyev, V. A. (1990). The efficacy of psychotherapy in duodenal ulcer. [Russian]. Zhurnal Nevropatologii I Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova, 90(5), 101–106.