Niagu, A. I., Noshchenko, A. G., & Loganovsky, K. N. (1992). The delayed effects on human brain functioning of the psychogenic and radiation factors involved in the Chernobyl accident. [Russian]. Zhurnal Nevropatologii I Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova, 92(4), 72–77.