Epstein, W., & Shontz, F. (1971). Psychology in progress. Holt, Rinehart and Winston.