Golimbet, V. E., Alfimova, M. V., Shchebatykh, T. V., Abramova, L. I., Kaleda, V. G., & Rogaev, E. I. (2004). Serotonin transporter polymorphism and depressive-related symptoms in schizophrenia. American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics, 126B(1), 1–7.