Borozdina, L. V., & Danilova, Y. Y. (1987). On sex differences in the characteristics of level of aspirations. [Russian]. Vestnik Moskovskogo Universiteta - Seriya 14: Psikhologiya, 2, 31–40.