Zaitsev, V. P., Gracheva, N. I., Elyanov, M. I., & Shirokov, V. S. (1988). Standard scale score for adolescent population of the abridged and adopted MMPI. [Russian]. Trudy Leningradskogo Nauchno-Issledovatel’skogo Psikhonevrologicheskogo Instituta Im V M Bekhtereva, 120, 38–41.