Ishikawa, H., & al., et. (1962). Psychosomatic studies of hypertension [Japanese]. Journal of the Japanese Psychosomatic Society, 2, 162–166.