Takenaka, B., Hama, H., Suzuki, M., & al., et. (1967). Psychosomatic study of vertigo [Japanese]. Otolaryngology (Tokyo), 39, 609–611.