Tkhostov, A. S. (1993). Illness as a semiotic system: practical mythology and trade in myths. [Russian]. Vestnik Moskovskogo Universiteta - Seriya 14: Psikhologiya, 4, 13–24.