Rogovin, M., & Polyvyanaya, M. Y. (1988). Comprehensive experimental psychological investigation in differentiation between schizophrenia and schizoid psychopathia. [Russian]. Zhurnal Nevropatologii I Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova, 88(7), 113–118.