Provotorov, V. M., Budnevsky, A. V., Kravtchenko, A. Y., & Grekova, T. I. (2001). Psychosomatic interrelations in patients with ischemic heart disease and alexithymia. Kardiologiya, 41(2), 46–49.