Bellak, L., & Rosenberg.S. (1966). Effects of antidepressant drugs on psychodynamics. Psychosomatics, 7, 106–114.