Golimbet, V. E., Alfimova, M. V., Shcherbatikh, T., Kaleda, V. G., Abramova, L. I., & Rogaev, E. I. (2003). Serotonin transporter gene polymorphism and schizoid personality traits in patients with psychosis and psychiatrically well subjects. World Journal of Biological Psychiatry, 4(1), 25–29.