Golimbet, V. E., Affimova, M. V., Manandyan, K. K., Mitushina, N. G., Abramova, L. I., Kaleda, V. G., Oleichik, I. V., Yurov, Y. B., & Trubnikov, V. I. (2002). 5HTR2A gene polymorphism and personality traits in patients with major psychoses. European Psychiatry, 17(1), 24–28. http://www.elsevier.com/inca/publications/store/5/0/5/8/1/4/