Rong-Jiang Zhao, Wei Sun, Li-Li Zhang, Yan-Ping Bao, Liang Huang, Ping Dong, Shuang-Jiang Zhou, Zhi-Qing Wang, Thomas R Kosten, and Hong-Qiang Sun (2017)

Psychopathology and personality traits associated with driving while intoxicated in Beijing, China: Implications for interventions

The American Journal on Addictions, 26(4):374--378.

Document Actions