Jiansong Zhou, Xiaoping Wang, Lingjiang Li, Xia Cao, Liping Xu, and Yehua Sun (2006)

Plasma serotonin levels in young violent offenders: Aggressive responding and personality correlates.

Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 30(8):1435-1441.

Document Actions