V.E. Golimbet, M.V. Alfimova, T.V. Shchebatykh, L.I. Abramova, V.G. Kaleda, and E.I. Rogaev (2004)

Serotonin transporter polymorphism and depressive-related symptoms in schizophrenia

American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics, 126B(1):1 --7.

Document Actions