V.E. Golimbet, M.V. Affimova, K.K. Manandyan, N.G. Mitushina, L.I. Abramova, V.G. Kaleda, I.V. Oleichik, Y.B. Yurov, and V.I. Trubnikov (2002)

5HTR2A gene polymorphism and personality traits in patients with major psychoses

European Psychiatry, 17(1):24 --28.

Document Actions