Fujun Jia, Desen Yang, Xueyi Wang, Ben Zhang, Guangming Xue, Xuemei Men, and Hong Zhang (1999)

Results of the MMPI of those paralyzed in the Tangshan earthquake 21 years later. [Chinese]

Chinese Mental Health Journal, 13(5):297.

Document Actions