Yifu Qiu, Dongjun Shen, Keqin Xu, Changchun Jiang, and Quanrun Wen (1998)

Morita Therapy combined with medication for neurotic inpatients. [Chinese]

Chinese Mental Health Journal, 12(6):361 --362.

Document Actions