Vasiliy S Novikov, Valeriy V Goranchuk, and Vladislav V Vashchenkov (1995)

The dependence of immune system reactions on personality features. [Russian]

Psikhologicheskii Zhurnal, 16(3):152 --156.

Document Actions