Aleksandr S Tkhostov (1993)

Illness as a semiotic system: practical mythology and trade in myths. [Russian]

Vestnik Moskovskogo Universiteta - Seriya 14: Psikhologiya(4):13 --24.

Document Actions