Zhangfei Yu, Xiafei Chen, Gouquan Ji, Tonghua Xie, and et al (1992)

Report of an experimental education program of mental health in a technical school in Shanghai. [Chinese]

Chinese Mental Health Journal, 6(3):97 --99,107.

Document Actions