Yu M Gubachev, V.I. Simanenkov, and V.A. Ananyev (1990)

The efficacy of psychotherapy in duodenal ulcer. [Russian]

Zhurnal Nevropatologii I Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova, 90(5):101 --106.

Document Actions