Lidiya V Borozdina and Yelena Y Danilova (1987)

On sex differences in the characteristics of level of aspirations. [Russian]

Vestnik Moskovskogo Universiteta - Seriya 14: Psikhologiya(2):31 --40.

Document Actions