B. Takenaka, H. Hama, M. Suzuki, and et al (1967)

Psychosomatic study of vertigo [Japanese]

Otolaryngology (Tokyo), 39:609 --611.

Document Actions